krakowskaszkolamontessori@gmail.com +48 790 56 57 76 lub +48 730 00 62 62

RODO- klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRAKOWSKIEJ SZKOŁA MONTESSORI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest 
  M.M.DIALOG Sp. z o.o. (Krakowska Szkoła Montessori) z siedzibą przy ulicy Na Błonie 45-45a, 30-147 Kraków, NIP: 6772424565 reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych –z którym można skontaktować się poprzez e-mail mgross@kodo.info.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO;

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach, turniejach wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

 c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych lub też w innych mediach wyżej nie wymienionych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);

d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze szkoły/świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).

 1. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub przepisów szczegółowych, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.:
 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej,
 2. Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 3. ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek prawnie umotywowany,
 4. firma prowadząca księgowość.
 1. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy RODO
 4. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, brakiem możliwości udziału w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach szkolnych oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

 Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.